Anunt

1. Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante:

Centrul de Studii de Drept European
Specializarea : Drept European
Cercetător științific gr.I – 1 post

Departamentul de Drept public
Specializarea : Teoria Generală a Dreptului; Istoria dreptului; Filosofia dreptului
Cercetător științific gr.II – 1 post

Departamentul de Drept privat
Specializarea : Drept civil
Cercetător științific gr.III – 1 post

2. Legislația pe baza căreia este fundamentată metodologia de concurs
Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
Ordinul de Ministru nr.6129/20.12.2016.

3. Calendar
- Publicarea anunțului  într-un ziar de circulație națională, la avizier și pe site-ul www.icj.ro : 31.07.2018;
- Dosarele de candidatură se depun în perioada 01-30 august 2018, la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, Aripa Est, et. IV, la Secretariat, de luni pâna vineri, interval orar : 9-14.
- Aprobarea comisiilor de concurs de către Consiliul Științific : 27.08–31.08.2018;
- Afișarea candidaturilor admise pentru a participa la concurs: 03.09.2018;
- Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 04.09.2018, la sediul Institutului de Cercetări Juridice, secretariat, până în ora 14,00;
- Soluționarea contestațiilor și rezultatul analizei privind selecția dosarelor : 05.09.2018;
-  Concursul va avea loc pe data de 11 septembrie 2018, astfel: ora 10 (Cercetător științific gr.II; Cercetător științific gr.III – examen oral) și ora 13 (Cercetător științific gr.I), la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, Aripa Est, et. IV.
- Afișarea rezultatelor concursului: 12.09.2018;
- Depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului: 13.09.2018 la sediul Institutului de Cercetări Juridice, secretariat, până în ora 14,00;
- Soluționarea contestațiilor și rezultatul acestora: 14.09.2018;
- Rezultatul final al concursului : 14.09.2018;
- Avizarea de către Consiliul  Științific a rapoartelor  asupra concursurilor: până la data de 28.09.2018.

4. Descriere posturi:
- Cercetător științific gr.I  - post cu normă întreagă, contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut.
- Cercetător științific gr.II – post cu normă întreagă, contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut.
- Cercetător științific gr.III – post cu normă întreagă, contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut.

5. Condițiile de participare
Condiții generale:
- cetățenie româna, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exercițiu;
- o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, ori care împiedica înfăptuirea justiției, de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu  excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
Pentru postul de Cercetător științific gr.I :
- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului;
- să îndeplinească standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016;
- să aibă atestatul de abilitare pentru a conduce doctorate în ramura de știință corespunzătoare postului.

Pentru postul de Cercetător științific gr.II :
- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
- să îndeplinească standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016.

Pentru postul de Cercetător științific gr.III :
- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
- să îndeplinească grilă de punctaj adaptată postului de CS III.

6. Dosar de concurs
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare, candidatul întocmește un dosar de concurs, care conține următoarele documente, potrivit legii:
a. Pagina de gardă
b. Opis
c. Cererea de înscriere la concurs, semnată olograf de către candidat – model cerere;
d. Declaraţie pe propria răspundere, semnată olograf de către candidat, privind veridicitatea datelor și informațiilor prezentate în dosar, precum și a originalității activității științifice și de cercetare, potrivit legii - model declaratie;
e. Curriculum vitae al candidatului redactat în limba română şi depus în format tipărit cu semnătura olografă pe fiecare pagină – model Europass;
f. Lista de lucrări ştiinţifice ale candidatului în format tipărit cu semnătura olografă pe fiecare pagină,
g. Fișa de verificare a  punctajului și a îndeplinirii standardelor minimale, întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016;
h. Documentele referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor/Ordinului de atribuire a calitații de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, conform legii;
i. Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă);
j. Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului. Copia se semnează de către candidat, pentru certificare, cu mențiunea olografă ”Conform cu originalul”.
k. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. Copiile se semnează de către candidat, pentru certificare, cu mențiunea olografă ”Conform cu originalul”.
l. Copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea în muncă;
m. Adeverința medicală în original care să ateste starea de sănătate;
n. Cazier judiciar în original;
o. Alte documente care să dovedească/ateste îndeplinirea standardelor minimale de evaluare.
p. Mapa de lucrări care va cuprinde câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative, considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
r. Memoriu de activitate științifică
s. Raport de autoevaluare întocmit de către candidat, conform grilei de punctaj aferentă postului pentru care candidează.

Documentele depuse în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.

7. Bibliografia și Tematica de concurs pentru postul de cercetător științific gr.III -pdf

8. Candidaturi admise:
Cercetator stiintific gr. I - Sandru Daniel-Mihail;
Cercetator stiintific gr.III - Berindei Mihaela-Gabriela.

9. Rezultate
Sandru Daniel-Mihail  : Admis (Cercetator stiintific gr.I)
Berindei Mihaela-Gabriela : Admis (Cercetator stiintific gr.III)